Điều khoản Sử dụng Trang Web của Carrier

Trang Web này, bao gồm mọi trang phụ có thể truy cập được thông qua trang chủ (gọi chung là “trang Web”), được vận hành bởi tập đoàn Carrier Global Corporation, các công ty con, công ty liên kết và/hoặc các thực thể có liên quan (gọi chung là “Carrier”). Carrier cung cấp cho bạn và thực thể mà bạn được ủy quyền để đại diện (sau đây gọi là “Bạn” hoặc “của Bạn”) trang Web này để cho phép Bạn được truy cập trực tuyến vào các thông tin về Carrier và các sản phẩm, dịch vụ và cơ hội của Carrier. Những Điều khoản Sử dụng này điều chỉnh việc Bạn truy cập và sử dụng trang Web. BẰNG VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB, BẠN ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY; NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TRANG WEB.

1. Giấy phép hữu hạn

Theo Điều khoản Sử dụng được nêu trong tài liệu này và tất cả các luật và quy định địa phương hiện hành, Carrier cấp cho Bạn quyền không độc quyền, không thể chuyển nhượng, mang tính cá nhân và hữu hạn để truy cập, sử dụng và hiển thị trang Web này và các tài liệu đi kèm và/hoặc để tìm hiểu các sản phẩm, dịch vụ và cơ hội của Carrier. Sự ủy quyền này không phải là chuyển nhượng quyền sở hữu đối với trang Web và các tài liệu trong đó đồng thời phải tuân theo các hạn chế sau: (1) Bạn phải giữ lại tất cả bản quyền và các thông báo độc quyền khác trên các bản sao của trang Web và tài liệu; và (2) Bạn không được sửa đổi trang Web hoặc tài liệu theo bất kỳ cách thức nào hoặc sao chép hoặc hiển thị công khai, thực hiện hoặc phát tán hoặc sử dụng trang Web và các tài liệu cho bất kỳ mục đích công khai nào, trừ khi được cho phép một cách cụ thể trong đây. Carrier không cam kết hay tuyên bố rằng việc Bạn sử dụng tài liệu trên trang Web này sẽ không vi phạm quyền của các bên thứ ba không liên kết với Carrier.


2. Bảo lưu quyền và quyền sở hữu

Các nhãn hiệu, logo và nhãn hiệu dịch vụ hiển thị trên trang Web này là các nhãn hiệu đã đăng ký và chưa đăng ký của Carrier, của các bên cấp phép hoặc nhà cung cấp nội dung, hoặc các bên thứ ba khác của Carrier. Tất cả các nhãn hiệu, logo và nhãn hiệu dịch vụ này là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng của chúng. Không có nội dung nào trên trang Web này được hiểu một cách ngụ ý là cấp cho, ngăn không cho thừa nhận, hoặc hành động khác tương tự đối với bất kỳ giấy phép hoặc quyền sử dụng bất kỳ nhãn hiệu, logo hoặc nhãn hiệu dịch vụ nào được hiển thị trên trang Web mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chủ sở hữu, trừ khi được quy định khác đi tại đây. Carrier bảo lưu tất cả các quyền không được cấp một cách rõ ràng trên trang Web và đối với trang Web và nội dung của trang Web.

3. Miễn trừ trách nhiệm

Thông tin được trình bày trên trang Web này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin, được cung cấp trên cơ sở "nguyên trạng", và không nên dựa vào hoặc sử dụng làm cơ sở duy nhất để đưa ra quyết định mà không tham vấn các nguồn thông tin cơ sở, chính xác hơn, đầy đủ hơn hoặc kịp thời hơn. Mặc dù Carrier rất nỗ lực trong việc giữ cho thông tin và tài liệu trên trang Web được chính xác, đầy đủ và cập nhật, Carrier không tuyên bố hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào đối với trang Web này hoặc nội dung của trang Web này. Bạn tự mình chấp nhận rủi ro khi bạn dựa vào bất cứ tài liệu nào trên trang Web này. Trang Web này có thể chứa một số thông tin lịch sử nhất định. Thông tin lịch sử không nhất thiết là thông tin hiện thời và chỉ được cung cấp để bạn tham khảo mà thôi. 

4. Thay đổi

Carrier có thể sửa đổi các Điều khoản Sử dụng tùy từng thời điểm. Các thay đổi sẽ không được hồi tố, và phiên bản hiện hành của Điều khoản Sử dụng – là bản sẽ luôn được đăng trên trang Web, sẽ điều chỉnh mối quan hệ của Carrier với Bạn. Carrier sẽ cố gắng thông báo cho Bạn về các sửa đổi quan trọng; ví dụ, thông qua thông báo dịch vụ được đăng lên trang Web. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang Web này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận bất kỳ sửa đổi nào như vậy. Bạn nên định kỳ truy cập trang này để xem lại Điều khoản Sử dụng hiện hành.

5. Hạn chế trong sử dụng trang web

Khi truy cập và sử dụng trang Web này, Bạn không được:

    a) sử dụng bất kỳ thiết bị, chương trình, thuật toán hoặc phương pháp nào, hoặc bất kỳ quy trình thủ công tương tự hoặc tương đương nào, để truy cập, thu nhận, sao chép hoặc giám sát bất kỳ phần nào của trang Web hoặc bất kỳ Nội dung nào, hoặc bằng bất kỳ cách thức nào tái tạo hoặc phá vỡ cấu trúc điều hướng hoặc trình bày của trang Web hoặc bất kỳ Nội dung nào, để thu thập hoặc cố gắng thu thập bất kỳ tài liệu, tư liệu hoặc thông tin nào thông qua bất kỳ phương tiện nào không được chủ định cung cấp thông qua trang Web;

    b) cố gắng truy cập trái phép vào bất kỳ phần nào hoặc tính năng nào của trang Web, hoặc bất kỳ hệ thống hoặc mạng nào khác được kết nối với trang Web hoặc với bất kỳ máy chủ nào của Carrier, hoặc với bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp trên hoặc thông qua trang Web, bằng cách hack, “dò” mật khẩu hoặc bất kỳ phương tiện bất hợp pháp nào khác;

    c) thăm dò, quét hoặc kiểm tra lỗ hổng của trang Web hoặc bất kỳ mạng nào được kết nối với trang Web, hoặc vi phạm các biện pháp bảo mật hoặc xác thực trên trang Web hoặc trên bất kỳ mạng nào được kết nối với trang Web;

    d) tra cứu ngược, theo dõi hoặc tìm cách theo dõi bất kỳ thông tin nào về bất kỳ người dùng hoặc khách truy cập nào khác đến trang Web, hoặc bất kỳ khách hàng nào khác của Carrier, bao gồm mọi tài khoản Carrier không thuộc quyền sở hữu của Bạn, đến nguồn của trang Web, hoặc khai thác trang Web hoặc bất kỳ dịch vụ hoặc thông tin nào có sẵn hoặc được cung cấp bởi hoặc thông qua trang Web, theo bất kỳ cách thức nào nhằm mục đích tiết lộ bất kỳ thông tin nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin cá nhân hoặc thông tin nhận dạng cá nhân, ngoài thông tin của riêng Bạn, như được cung cấp bởi trang Web. Bạn đồng ý rằng Bạn sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào áp đặt một tải lượng vô lý hoặc không tương xứng lên cơ sở hạ tầng của trang Web hoặc của các hệ thống hoặc mạng của Carrier, hoặc của bất kỳ hệ thống hoặc mạng nào được kết nối với trang Web hoặc với Carrier;

    e) sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc thường trình nào để can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động thích đáng của trang Web hoặc bất kỳ giao dịch nào được thực hiện trên trang Web, hoặc vào bất kỳ sự sử dụng trang Web của bất kỳ người nào khác;

    f) giả mạo tiêu đề hoặc ngụy tạo mã định danh để ngụy trang nguồn gốc của bất kỳ tin nhắn hoặc điện tín nào bạn gửi cho Carrier trên trang Web hoặc thông qua trang Web hoặc bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp trên trang Web hoặc thông qua trang Web;

    g) giả vờ rằng Bạn là, hoặc Bạn đại diện cho ai đó, hoặc mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác;

    h) sử dụng trang Web hoặc bất kỳ Nội dung nào cho bất kỳ mục đích nào bất hợp pháp hoặc bị cấm theo các Điều khoản Sử dụng này, hoặc để lôi kéo việc thực hiện bất kỳ hoạt động bất hợp pháp hoặc hoạt động nào khác vi phạm quyền của Carrier hoặc của những bên khác;

    i) sử dụng thông tin liên hệ được cung cấp trên trang Web cho các mục đích trái phép, bao gồm cả mục đích marketing;g;

    j) sử dụng bất kỳ phần cứng hoặc phần mềm nào cố ý làm hỏng hoặc can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động thích đáng của trang Web hoặc lén lút chặn bất kỳ hệ thống, dữ liệu hoặc Thông tin Cá nhân nào từ trang Web;

    k) gián đoạn hoặc cố gắng làm gián đoạn hoạt động của trang Web bằng bất kỳ cách thức nào.

Tùy theo quyết định của mình, Carrier bảo lưu quyền hạn chế hoặc chấm dứt quyền truy cập hoặc sử dụng trang Web của Bạn bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Việc chấm dứt quyền truy cập hoặc sử dụng của Bạn sẽ không từ bỏ hoặc ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hoặc sự giảm nhẹ nào khác đối với những gì mà Carrier có quyền được hưởng theo luật hoặc theo nguyên tắc công bằng

6. Thông tin người dùng gửi đến

Bạn chấp thuận rằng Bạn chịu trách nhiệm cho bất kỳ tài liệu nào Bạn có thể gửi qua trang Web, bao gồm tính hợp pháp, độ tin cậy, tính phù hợp, tính nguyên bản và bản quyền của bất kỳ tài liệu nào như vậy. Bạn không được tải lên, phát tán hoặc công bố thông qua trang Web này bất kỳ nội dung nào:

 a) là bí mật, độc quyền, giả dối, lừa đảo, bôi nhọ, phỉ báng, tục tĩu, đe dọa, xâm phạm quyền riêng tư hoặc quyền công khai, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, lạm dụng, bất hợp pháp hoặc bị phản đối; 

 b) có thể cấu thành hoặc khuyến khích một hành vi phạm tội hình sự, vi phạm quyền của bất kỳ bên nào hoặc làm phát sinh trách nhiệm pháp lý hoặc vi phạm bất kỳ luật nào; hoặc

 c) có chứa virus phần mềm, chiến dịch chính trị, thư dây chuyền, thư gửi hàng loạt hoặc bất kỳ hình thức "thư rác" nào.  

Trừ khi chúng tôi quy định khác đi, khi Bạn gửi tài liệu, Bạn cấp cho Carrier một quyền không hạn chế, không độc quyền, miễn phí bản quyền, vĩnh viễn, không thể hủy ngang và có thể cấp phép phụ đầy đủ để sử dụng, tái tạo, sửa đổi, điều chỉnh, công bố, dịch thuật, tạo ra tác phẩm phái sinh từ đó, phát tán và hiển thị tài liệu đó trên toàn thế giới trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào. Bạn cũng đồng ý rằng Carrier được tự do sử dụng bất kỳ ý tưởng, khái niệm hoặc bí quyết nào mà Bạn hoặc các cá nhân hành động nhân danh Bạn cung cấp cho Carrier. Bạn cấp cho Carrier quyền sử dụng tên mà Bạn dùng để gửi liên quan đến tài liệu đó, nếu Carrier lựa chọn như vậy.  

Một số tính năng có thể có trên trang Web này yêu cầu đăng ký và/hoặc sử dụng mật khẩu. Bạn chịu trách nhiệm bảo vệ mật khẩu của mình. Bạn đồng ý rằng Bạn sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ và tất cả các tuyên bố đưa ra, và hành động hoặc thiếu sót xảy ra thông qua việc Bạn sử dụng mật khẩu. Nếu bạn có bất kỳ lý do nào để tin rằng hoặc biết mật khẩu của mình bị mất, bị ăn trộm hoặc bị sử dụng trái phép, vui lòng thông báo cho Carrier ngay lập tức. 

7. Hyperlink và các trang của bên thứ ba

Một số liên kết trang Web được cung cấp trên trang Web này sẽ khởi chạy các trang Internet không thuộc quyền kiểm soát của Carrier. Carrier cung cấp các liên kết bên ngoài này chỉ để thuận tiện cho Bạn và việc cung cấp bất kỳ liên kết nào như vậy không phải là sự chứng thực của Carrier về trang Web đó hoặc bất kỳ nội dung, sản phẩm, hoặc dịch vụ có chứa hoặc được chào bán trên đó. Theo đó, Carrier không đưa ra tuyên bố hay bảo đảm nào về tính khả dụng của các nội dung liên quan hoặc về nội dung, bao gồm cả các liên kết phụ, được tìm thấy trên các trang đó.

Khi đăng ký, đặt hàng hoặc mua các sản phẩm hoặc dịch vụ từ bất kỳ bên nào có liên kết trang web được cung cấp trên trang Web này, Bạn sẽ tham gia vào thỏa thuận với bên thứ ba đó. Trong những trường hợp này, Bạn nên xem xét và hiểu các điều khoản và điều kiện được đăng bởi bên thứ ba đó, chính sách quyền riêng tư và chính sách cookie của bên đó trước khi Bạn đăng ký, đặt hàng hoặc mua hàng. Trừ trường hợp được nêu cụ thể ở đây, Thỏa thuận mà Carrier đã nêu trong đây sẽ không áp dụng trong các trường hợp đó. Carrier cam kết kết nối với các công ty có liên quan đến quyền riêng tư của Carrier. Tuy nhiên, Carrier không thể và không kiểm soát cách thức các bên này sử dụng hoặc thu thập thông tin hoặc vận hành doanh nghiệp của họ.

8. Miễn trừ trách nhiệm đối với cam kết và giới hạn trách nhiệm

TRONG PHẠM VI ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, CARRIER RÕ RÀNG MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC CAM KẾT DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở NHỮNG CAM KẾT NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC VÀ SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO ĐÓ VÀ BẤT KỲ CAM KẾT NÀO RẰNG CÁC TÀI LIỆU TRÊN TRANG WEB LÀ ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG ĐẮN, CHÍNH XÁC, HỮU ÍCH, ĐÁNG TIN CẬY HOẶC KHÔNG VI PHẠM, CŨNG NHƯ NHỮNG CAM KẾT ĐƯỢC NGỤ Ý TỪ MỘT QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HOẶC QUÁ TRÌNH THƯƠNG THẢO; RẰNG TRUY CẬP VÀO TRANG WEB SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI; RẰNG TRANG WEB SẼ AN TOÀN; RẰNG TRANG WEB HOẶC MÁY CHỦ CUNG CẤP TRANG WEB ĐÓ KHÔNG CHỨA VIRUS; HOẶC RẰNG CÁC THÔNG TIN TRÊN TRANG WEB LÀ ĐẦY ĐỦ, CHÍNH XÁC HOẶC KỊP THỜI. 

BẠN TẢI BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO TỪ TRANG WEB NÀY XUỐNG ĐỀU DO QUYẾT ĐỊNH CỦA RIÊNG MÌNH VÀ TỰ CHỊU RỦI RO. BẠN SẼ MỘT MÌNH CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ TỔN THẤT NÀO VỚI HỆ THỐNG MÁY TÍNH HOẶC MẤT MÁT DỮ LIỆU CỦA BẠN CÓ NGUYÊN NHÂN TỪ VIỆC TẢI BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO TRONG SỐ ĐÓ XUỐNG. 

BẠN CHẤP THUẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG BẠN NHẬN TOÀN BỘ TRÁCH NHIỆM CHO VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB. BẠN THỪA NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO BẠN GỬI HOẶC NHẬN TRONG QUÁ TRÌNH BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB ĐỀU CÓ THỂ KHÔNG AN TOÀN VÀ CÓ THỂ BỊ CHẶN BỞI CÁC BÊN KHÔNG ĐƯỢC ỦY QUYỀN. BẠN CHẤP THUẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG BẠN TỰ CHỊU RỦI RO KHI SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ RẰNG TRANG WEB ĐƯỢC CUNG CẤP CHO BẠN MIỄN PHÍ. NHẬN THỨC ĐƯỢC NHƯ VẬY, TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, BẠN CHẤP THUẬN VÀ THỪA NHẬN RẰNG CARRIER HAY NHÀ CUNG CẤP HAY NHÀ CUNG CẤP NỘI DUNG BÊN THỨ BA CỦA CARRIER SẼ KHÔNG PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ TỔN THẤT NÀO TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở SỰ KHÔNG HOẠT ĐỘNG, VIRUS MÁY TÍNH, HỎNG TỆP, HỎNG ĐƯỜNG TRUYỀN, LỖI MẠNG HOẶC HỆ THỐNG, BẠN BỊ MẤT LỢI NHUẬN HOẶC MẤT CẮP, SỰ PHÁ HỦY, TRUY CẬP TRÁI PHÉP, SỬA ĐỔI, BẤT KỲ BẢN GHI HOẶC DỮ LIỆU NÀO BỊ MẤT HOẶC BỊ SỬ DỤNG), MANG TÍNH TRỪNG PHẠT, CẢNH CÁO, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, HẬU QUẢ HOẶC CÁC TỔN THẤT KHÁC PHÁT SINH TỪ HOẶC THEO BẤT KỲ CÁCH THỨC NÀO LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB NÀY, HOẶC BẤT KỲ TRANG WEB NÀO KHÁC MÀ BẠN TRUY CẬP THÔNG QUA MỘT LIÊN KẾT TỪ TRANG WEB NÀY HOẶC TỪ BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG NÀO MÀ CARRIER THỰC HIỆN HOẶC KHÔNG THỰC HIỆN DO THÔNG TIN LIÊN LẠC MÀ BẠN GỬI CHO CARRIER, HOẶC SỰ CHẬM TRỄ HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG ĐƯỢC TRANG WEB, HOẶC CHO BẤT KỲ THÔNG TIN, SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ NÀO ĐƯỢC QUẢNG CÁO TRONG TRANG WEB HOẶC THU THẬP ĐƯỢC THÔNG QUA TRANG WEB, GỠ BỎ HOẶC XÓA BỎ BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO ĐƯỢC GỬI HOẶC ĐĂNG TRÊN TRANG WEB, HOẶC PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB, CHO DÙ CÓ DỰA TRÊN HỢP ĐỒNG HAY KHÔNG, SAI LẦM, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGHIÊM NGẶT HOẶC CÁC LÝ DO KHÁC, NGAY CẢ KHI CARRIER HOẶC BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP NÀO CỦA CARRIER ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA TỔN THẤT.

9. Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho Carrier và các cán bộ, giám đốc, cổ đông, nhân viên, nhà thầu, đại lý, người cấp phép, nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu phụ và nhà cung cấp của Carrier không bị tổn hại trước mọi yêu cầu, mất mát, trách nhiệm pháp lý, khiếu nại hoặc phí tổn (kể cả phí luật sư) được bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện để chống lại Carrier do hoặc phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng trang Web và nội dung Bạn cung cấp, và bất kỳ vi phạm nào đối với các Điều khoản Sử dụng này. 

Nếu Bạn gây ra sự gián đoạn kỹ thuật của trang Web hoặc hệ thống truyền tải trang Web đến Bạn hoặc người khác, Bạn đồng ý chịu trách nhiệm cho mọi tổn thất, trách nhiệm pháp lý, phí tổn, thiệt hại và chi phí, bao gồm phí luật sư và chi phí tòa án hợp lý, phát sinh hoặc có nguyên nhân từ sự gián đoạn đó. Carrier có quyền, bằng chi phí của mình, đảm nhận việc bào chữa và kiểm soát độc quyền bất kỳ vấn đề nào nếu Bạn không bồi thường, và trong trường hợp đó, Bạn đồng ý hợp tác với Carrier để bào chữa vấn đề đó. 

10. Luật điều chỉnh và hệ thống pháp lý

Trang Web này được Carrier duy trì và kiểm soát tại bang Florida, Hoa Kỳ. Carrier không tuyên bố rằng các tài liệu trên trang Web này là phù hợp hoặc có sẵn để sử dụng tại các địa điểm khác ngoài Hoa Kỳ và nghiêm cấm truy cập vào trang Web này từ các lãnh thổ nơi nội dung của trang Web này là bất hợp pháp. Nếu Bạn truy cập trang Web này từ các địa điểm bên ngoài Hoa Kỳ, Bạn có trách nhiệm tuân thủ tất cả các luật pháp địa phương. Luật pháp của Bang Florida sẽ điều chỉnh nội dung và việc sử dụng trang Web này, không cho phép có bất kỳ xung đột nào với các nguyên tắc hoặc quy tắc pháp luật của bang đó. 

 

Cập nhật lần cuối: Ngày 25 tháng 3 năm 2020

Liên hệ hỗ trợ